ภาควิชาเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยและ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยการสนับสนุนจาก บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงสาธิต ณ ภาควิชาเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 การฝึกอบรมครั้งนี้จัดเป็นพิเศษสำหรับบุคลากรและนักศึกษา ของภาควิชาเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบละ 20 คน มี 3 หลักสูตร ได้แก่     1. ความสำคัญของเครื่องมือวัดชั้นสูงในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และการสอบเทียบ โดย คุณพิเชษฐ จันสกุลวิบูลย์ บริษัท เดนโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณพงศ์พันธุ์ ชัยกุล – บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2. การเลือกใช้เครื่องมือวัด 2 มิติ (Profififile Projector) และสาธิตวิธีการใช้งาน โดย คุณวิรัตน์ อึ้งประเสริฐภากร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด 3. การสอบเทียบเครื่องมือวัด 2 มิติ (Profififile Projector) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดย คุณสมชาย เปิ้นวงษ์ ผู้จัดการ ศูนย์บริการซ่อมและสอบเทียบ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด