สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยฝ่ายมาตรวิทยามิติ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทสุมิพล จำกัด ร่วมกันจัดโครงการ “การเสริมสร้างการเรียนการสอนด้านมาตรวิทยาในสถานศึกษา” (ภาคใต้) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนหลักสูตรมาตรวิทยาด้านมิติของวิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ รวมถึงพัฒนาตำราการเรียนวิชามาตรวิทยาด้านมิติ  ให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรและใช้เป็นสื่อกลางสำหรับการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 1-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา