คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน (อ.กรอ.อศ.) ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล Sumipol Institute of Manufacturing Technology (SIMTec) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ Automation ในกระบวนการผลิต ให้กับครูผู้สอนกลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ สาขางาน Polymechanics and Automation ควบคู่กันไปด้วย ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพลอมตะซิตี้ ระยอง บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้ผลิต รวมทั้งวิทยากรจากสถาบัน SIMTec ด้วย   การฝึกอบรมดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ผู้เข้ารับการอบรมเกือบ 40 คน ต่างได้รับความรู้ความเข้าใจในนวัตกรรมต่างๆ ตลอด 4 วันเต็ม สามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี