[:th]   ชมรมครูช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยการสนับสนุนของ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้เครื่องมือวัดละเอียดในงานอุตสาหกรรม และทดสอบมาตรฐานอาชีพคุณวุฒิวิชาชีพสาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติชั้น 2” ให้กับครูผู้สอนวิชามาตรวิทยาด้านมิติจาก 40 วิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 40 คน ภายใต้โครงการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560 ซึ่งโครงการฯ นี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดย 3 หน่วยงานสำคัญ ได้แก่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องมือวัดละเอียดชั้นนำของโลก และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งในประเทศไทย ได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเป็นพิเศษมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ทันต่อเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และสามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนนักศึกษาได้อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน   อาจารย์ธวัชชัย วิญญัติติกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงาในฐานะประธานชมรมครูช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต ให้เกียรติเป็นประธานฯในพิธีเปิด โดยมีคุณกำไร เกษะประกร ผู้จัดการโครงการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ผู้แทนบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และผู้แทนบริษัท สุมิพลคอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โอกาสเดียวกันคุณนิธิวัชร์ศิรปิริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินสมรรถนะ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) และอาจารย์อนุสรณ์ ทนหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องความสำคัญของมาตรฐานอาชีพและมาตรวิทยา 4.0 เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้ารับการอบรมก้าวทันยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งกำลังเดินหน้าขณะนี้     การฝึกอบรมช่วงแรกระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2560 เป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติ โดยทีมวิทยากรจากสถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และในวันที่ 27-28 เมษายน 2560 เป็นการทดสอบมาตรฐานอาชีพคุณวุฒิวิชาชีพสาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 โดยบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัดองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และผู้แทนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมสังเกตการณ์การทดสอบด้วย จากการประเมินผลการฝึกอบรมสรุปได้ว่า ครูที่เข้ารับการอบรมทุกท่านได้รับความรู้ใหม่ๆ และมีโอกาสสัมผัสทดลองใช้เครื่องมือปฏิบัติการจริงเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปพัฒนาการเรียนการสอนทั้งระบบการวัดอันทันสมัยและการควบคุมคุณภาพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งในอุตสาหกรรม   ในโอกาสเดียวกัน Mr. Naotatsu Fujiwara กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และผู้แทน บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมมอบแผนภูมิแสดงรายละเอียดเครื่องมือวัดของมิตูโตโย 1 ชุด 10 ภาพ (จำนวน 10 ชุด) เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนแก่ประธานชมรมครูช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต เพื่อมอบให้วิทยาลัยที่ส่งครูเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมีคะแนนทดสอบสูงสุดใน 10 ลำดับแรก   [:]