เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 บริษัท สุมิพล จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้แทนโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนจาก 6 ประเทศ คือ กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม ไทย และ ญี่ปุ่น โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาความสามารถด้านอาชีพแห่งประเทศญี่ปุ่น (JAVADA) ซึ่งเป็นองค์กรหลักภายใต้กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการสังคม ประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการนำมาตรฐานฝีมือแรงงานไปใช้ในสถานประกอบการ การเข้ามาศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อศึกษาการพัฒนาด้านบุคลากรของผู้ประกอบการในประเทศไทย โดยคัดเลือกสถานประกอบการ 2 ระดับ เป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 1 แห่ง คือ บริษัท สุมิพล จำกัด และธุรกิจขนาดใหญ่อีก 1 แห่ง คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยคณะฯได้มีโอกาสไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาก่อน     การมาเยี่ยมชมบริษัท สุมิพล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ และได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่ทุ่มเทงานด้านพัฒนาบุคลากรมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทั้งความร่วมมือกับภาครัฐและส่วนของลูกค้าบริษัทเอง คณะผู้บริหาร บริษัท สุมิพล จำกัด โดยมี คุณจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการ และทีมงานได้จัดบรรยายสรุปแนะนำกิจการบริษัทฯ การบริหารจัดการธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ระบบมาตรฐานคุณภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย การสร้างความคาดหวังต่อพนักงานให้เป็นคนดีและเก่ง การทำงานเป็นทีม ความเข้าใจที่ตรงกันของคนในองค์กร รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนร่วมตั้งแต่ลูกค้า ผู้ผลิตซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ พนักงาน และสังคม นำองค์กรมุ่งสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับอนาคตและความมั่นคงของพนักงานและครอบครัว     ในด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของคณะผู้เดินทางมาดูงาน สำหรับงานด้านนี้ บริษัท สุมิพลฯถือเป็นองค์กรเดียวที่มีความโดดเด่นที่ได้ดำเนินการให้ความรู้สร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะ โดยจัดฝึกอบรมด้านเทคนิคแก่ภาคเอกชนซึ่งเป็นลูกค้าและภาครัฐซึ่งเป็นสถานศึกษา สถาบันด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานตลอดจนครูผู้ฝึกสอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ รวมไปถึงการรับนักเรียนระดับอาชีวะศึกษาจากทั่วประเทศเข้ามารับการฝึกอบรมและดูงานด้านมาตรวิทยาก่อนสำเร็จการศึกษา โดยร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ     คณะผู้ร่วมรับฟังการบรรยายต่างได้รับประโยชน์ ในการนำรูปแบบและแนวคิดไปปรับใช้ในองค์กรของตนแต่ละประเทศ นอกจากนั้นได้มีโอกาสชมการสาธิตการฝึกอบรมเทคนิคมาตรวิทยาด้านมิติเชิงปฏิบัติการ ซึ่งได้จัดจำลองขึ้นเป็นกรณีพิเศษ และชมศูนย์บริการซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัด และระบบคลังสินค้าและโลจิสติกส์อันทันสมัยด้วย