จากการที่ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา (เล่ม 132 ตอนพิเศษ 26 ง) ตามความในมาตรา 22 วรรคหนึ่ง และมาตรา 39 (3) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2554 ของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมาเรื่องมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างสอบเทียบเครื่องมือวัด (มิติ)   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของผู้ประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558” ณ โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้แก่สถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานเฉพาะสถานประกอบการ ตามหลักเกณฑ์ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฉบับดังกล่าว โดยมี มล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา มีสถานประกอบการที่สนใจที่จะขอการรับรองฯเข้าร่วมรับฟังอย่างหนาตา   ในการสัมมนานี้ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาโดยตลอด ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง และทำกิจกรรมแบ่งกลุ่ม (Workshop) เพื่อเตรียมการขอการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานเฉพาะสถานประกอบการในสาขาช่างซ่อมเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสาขาช่างสอบเทียบเครื่องมือวัด ด้วยประสบการณ์และความพร้อมในงานด้านนี้มาอย่างยาวนาน บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เตรียมการขอการรับรองและคาดว่าจะเป็นสถานประกอบการรายแรกที่ได้การรับรองในสาขานี้จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นอกเหนือไปจากการได้การรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 โดย JQA แห่งประเทศญี่ปุ่น และได้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (ด้านมิติ) ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ซึ่งจะทำให้ลูกค้าที่ส่งเครื่องมือวัดมาให้สุมิพลซ่อมหรือสอบเทียบมีความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานสามารถนำไปสู่การยกระดับระบบควบคุมคุณภาพของลูกค้าเทียบเท่ามาตรฐานสากลได้อย่างมั่นใจ