เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นายพินัย ศิรินคร อุปนายกฝ่ายพัฒนาบุคลากร สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมระยะสั้น “หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติตามแนวทางลีน”  ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สาขาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 24 คน ระหว่างวันที่ 9- 10 มกราคม 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)  โดยมี นายเจษฎา พลายชุมพล นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA)  นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) และนายเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม

 

กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือการจัดการฝึกอบรมของทั้ง 5 ฝ่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยนยนต์ (AHRDA) และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)