เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ผู้แทนจาก 5 หน่วยงานความร่วมมือ ร่วมพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ “การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ” ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง นำโดยนายบรรลือ จันทร์ศิริ อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สังกัดสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้แทนครูผู้สอนวิชามาตรวิทยา นายศมน เพี้ยงบางยาง หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิความยาว ฝ่ายมาตรวิทยามิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)  นายวิรัตน์ อึ้งประเสริฐภากร ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขาย บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และนายสมชาย เปิ้นวงษ์ ผู้จัดการแผนกบริการด้านเทคนิคการวัด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การฝึกอบรมออนไลน์ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของทั้ง 5 หน่วยงาน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในทุกภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 หลักสูตร  โดยครั้งนี้ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 และได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ผู้สอนและนักเรียนระดับ ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2,825 คน จาก 55 สถานศึกษาทั่วประเทศ 

การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายศมน เพี้ยงบางยาง หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิความยาว และ ดร.ยุทธนา หงษ์อารมณ์กิจ นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายมาตรวิทยามิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมทั้งสองวัน 

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมกันในการพัฒนานักเรียนในระดับชั้น ปวส. ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญ และเตรียมความพร้อมที่จะนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต สำหรับผู้ที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบประเมินผลจากอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกอบรมของแต่ละสถานศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรของ 5 หน่วยงานความร่วมมือด้วย 

 

สามารถคลิก Link เพื่อเข้าชม การอบรมออนไลน์ย้อนหลังได้ที่นี่