เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) (TPQI) สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย (TDeD) สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมจัดงานสัมมนา “ยกระดับทักษะองค์กรและบุคลากรให้ก้าวทันกับโลกดิจิทัล (Uplift Corporate and Human Resource Skills in the Digital Era)” บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบการสาธิตเครื่องมือการบริหารพัฒนาองค์กรและบุคลากร (OD/HRD) ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง โดยได้รับเกียรติจากนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 105 คน จากหน่วยงานเอกชน และสถานประกอบการธุรกิจ (SMEs) ในเขตพื้นที่ EEC จำนวน 33 แห่ง

วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับสมรรถนะให้ส่งเสริมการยกระดับและพัฒนา SMEs ให้พร้อมต่อการปรับรูปแบบและใช้เทคโนโลยีระดับสูงมากขึ้น เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม และ Digital Disruption ที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่จะให้ SMEs เข้าถึงการเรียนรู้ในด้านที่สอดคล้องกับเทรนด์ใหม่ในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

หัวข้อการเสวนาที่น่าสนใจ อาทิ “มุมมองใหม่ของการทำงาน” โดยนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นายอัฐพล ไชยอนันต์ นายกสมาคมติจิทัลเพื่อการศึกษาไทย และนายพินัย ศิรินคร อุปนายก ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

บรรยายพิเศษหัวข้อ “ยกระดับทักษะองค์กรและบุคลากรให้ก้าวทันกับโลกดิจิทัล”โดย นางสาวกิตติมา บุนนาค ที่ปรึกษาด้านการวางรูปแบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกรรมการสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย และนางศุรางค์รัตน์ จินตนะสถิระกุล อุปนายกสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย “การพัฒนาบุคลากรและกำลังคนด้านดิจิทัลสู่อุตสาหกรรม 4.0” โดยนายเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด “การวิเคราะห์ และพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิต (System Analyst)” โดย นายสิริวัฒน์ ไวยนิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สถาบันไทย-เยอรมัน และการบรรยายในหัวข้อ “การนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเสริมความเข้มแข็งการพัฒนากำลังคนใน SMEs” โดย นายพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ รักษาการอำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสรับฟังการเสวนาที่เป็นประโยชน์ นำไปใช้กับองค์กรของตนในแนวอุตสาหกรรมสมัยใหม่ยุค 4.0 ได้เป็นอย่างดี