5 หน่วยงานความร่วมมือ เปิดโครงการฝึกอบรมออนไลน์ “การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ” ให้กับนักศึกษาในระดับ ปวส. กว่า 1,600 คน จาก 37 สถานศึกษาทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ผู้แทนจาก 5 หน่วยงานความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมการเรียนการสอนหลักสูตรออนไลน์ “การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ” ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง นำโดยนายบรรลือ จันทร์ศิริ อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สังกัดสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดร.ยุทธนา หงษ์อารมณ์กิจ นักมาตรวิทยาชำนาญการ ฝ่ายมาตรวิทยามิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)  นายวิรัตน์ อึ้งประเสริฐภากร ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขาย บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และคุณพงศ์พันธ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล

วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อร่วมกันพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญ ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น ปวส. และเตรียมความพร้อมที่จะนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพต่อไป ทั้งนี้การจัดอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเสร็จสิ้นไปแล้วในช่วงระหว่างวันที่ 17–18 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมและผ่านเกณฑ์การวัดผลการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจาก 5 หน่วยงานความร่วมมือด้วย

สามารถคลิก Link เพื่อเข้าชม การอบรมออนไลน์ย้อนหลังได้ที่นี่  https://bit.ly/3I3pFBC