เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 นายสุชาติ เงินสุข ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) และคุณกรกฤช จุฬางกูร ประธานกลุ่มบริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ" ซึ่งจัดขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและฝ่ายผลิตของกลุ่มบริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ฯ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายสำคัญของประเทศ ร่วมกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยการสนับสนุนของ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ฯ มีคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ฯ คุณทองพล อุลปาทร กรรมการ,ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคณะ เข้าร่วมในพิธีเปิด     หลักสูตรการฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นหลักสูตรที่ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำขึ้นและลงทะเบียนไว้กับสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) เพื่อการพัฒนาบุคลากรในวาระต่างๆ โดยกำหนดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมรวม 3 วัน
  • วันแรก : การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ
  • วันที่ 2 : พื้นฐานการทวนสอบและความสำคัญของการสอบเทียบ
  • วันที่ 3 : การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติวัดชิ้นงานตามเกณฑ์ GD&T
  การฝึกอบรมหลักสูตรนี้กำหนดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติเชิงปฏิบัติการโดยมีการฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องมือวัดพร้อมทีมวิทยากรของบริษัท สุมิพลฯ ซึ่งมีความชำนาญเป็นผู้บรรยายและกำกับการฝึกปฏิบัติตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตรและผ่านการทดสอบได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบัน AHRDA รับรองคุณวุฒิด้วยการฝึกอบรมครั้งสำคัญนี้ถือเป็นการฝึกอบรมครั้งใหญ่ของกลุ่มบริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ฯ รวม 30 คน 7 บริษัท เข้าร่วมฝึกอบรม และจากการประเมินผลก่อนและ หลังการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมต่างได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่โดยคะแนนประเมินหลังอบรมอยู่ในระดับดีมาก บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของสถาบัน AHRDA ที่จะเร่งเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านฝีมือแรงงานให้แก่ภาคการผลิต โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชนในลักษณะทวิตามนโยบายของรัฐบาล   บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งในประเทศไทยผลิตภัณฑ์ Mitutoyo ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำของโลก เป็นผู้จัดบุคลากรด้านเทคนิคพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ครบครันสำหรับการฝึกอบรมทั้งหมดลูกค้าที่มีลักษณะเป็นกลุ่มบริษัทและต้องการฝึกอบรมภายในเป็นการเฉพาะ (In-house Training) ในสาขานี้ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลงานบริษัทของท่าน หรือ แผนกบริการลูกค้า ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2762-3000 ได้ตลอดเวลา