สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ร่วมกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยการสนับสนุนของบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ได้กำหนดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "เทคโนโลยีเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ" เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านฝีมือแรงงานให้แก่ภาคการผลิต ซึ่งบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำขึ้นและลงทะเบียนไว้กับสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) เพื่อพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรพิเศษรวม 3 วัน ดังนี้
  • วันแรก : การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ
  • วันที่ 2 : พื้นฐานการทวนสอบและความสำคัญของการสอบเทียบ
  • วันที่ 3 : การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติวัดชิ้นงานตามเกณฑ์ GD&T
    กลุ่มบริษัท พีซีเอส พรีซิชั่น เวอร์ค จำกัด ผู้นำการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ของบริษัทในเครือระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2559 ในวันแรก นางกัญจนา กลิ่นทอง ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท พีซีเอสฯ มีนายสุชาติ เงินสุข ผู้อำนวยการสถาบัน AHRDA พันโทหญิง รุ่งอรุณ เกิดโภคา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา คณะผู้บริหาร บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจากบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด คุณทองพล อุลปาทร กรรมการ,ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคณะ เข้าร่วมในพิธีเปิด โอกาสเดียวกันได้เยี่ยมชมศูนย์ฝึกทักษะและพัฒนาความสามารถของกลุ่มบริษัท พีซีเอสฯ ที่มีเครื่องจักรกลและอุปกรณ์อันทันสมัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสำหรับการฝึกอบรมการฝึกอบรมสำคัญครั้งนี้เน้นด้านเทคโนโลยีเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติเชิงปฏิบัติการ มีการฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องมือวัดโดยทีมวิทยากรของบริษัท สุมิพลฯ ซึ่งมีความชำนาญเป็นผู้บรรยายและกำกับการฝึกปฏิบัติตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมเต็มเวลาและผ่านการทดสอบได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบัน AHRDA รับรองคุณวุฒิด้วย มีบุคลากรกลุ่มบริษัท พีซีเอสฯ รวม 8 บริษัท จำนวน 100 คนเศษ เข้ารับการฝึกอบรมและจากการประเมินผลทุกคนได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่ โดยคะแนนประเมินอยู่ในระดับดีมาก บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน AHRDAอย่างสมบูรณ์   บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งผลิตภัณฑ์ Mitutoyo ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำของโลกมีบุคลากรที่พร้อมจะให้ความรู้ทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้าพร้อมทั้งการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ครบครัน ลูกค้าที่มีลักษณะเป็นกลุ่มบริษัทและต้องการฝึกอบรมภายในเป็นการเฉพาะ (In-house Training) ใ นสาขานี้ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลงานบริษัทของท่าน หรือแผนกบริการลูกค้า ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2762-3000 ได้ตลอดเวลา