วารสารที่มีชื่อเสียงในแวดวงอุตสาหกรรม “Asia Pacific Metal Working”  (พิมพ์ 2 ภาษา ไทย - อังกฤษ) ฉบับที่ 72 ได้ให้เกียรติลงบทสัมภาษณ์ คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในโอกาสปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ ซึ่งเริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ และแนวคิดด้านการจัดซื้ออย่างมืออาชีพ “Smart Purchasing” ว่าควรมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร ที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดหาไม่ควรพลาด       สุมิพลประกาศตัวเปิดศักราช 2558 ก้าวสู่ความเป็นสากลเตรียมรับการรวมตัวเป็น AEC โดยจัดตั้งกิจการขึ้นใหม่ภายใต้ชื่อ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Sumipol Corporation Limited) ยังคงยึดถือประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ด้วยการขยายสินค้าและบริการให้ครอบคลุมทุกความต้องการ นิตยสาร AsiaPacific Metalworkingได้รับเกียรติสัมภาษณ์คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถึงมุมมองทางธุรกิจที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในสภาวะการแข่งขันที่ทวีความเข้มข้นขึ้นทุกขณะ   การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เกือบ 3 ทศวรรษแห่งความสำเร็จ ในฐานะผู้นำในการจัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมสุมิพลขยับตัวเพิ่มไลน์สินค้าจากเดิมที่มีเฉพาะเครื่องมือที่ใช้ในระบบการผลิต อันได้แก่ เครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ (Machining Tool : M1) เครื่องมือวัดละเอียด (Measuring Tool :M2) และเครื่องมือเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา (Maintenance Tool : M3) คุณจิระพันธ์ได้กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในแวดวงอุตสาหกรรม ลูกค้าต่างคาดหวังที่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่และบริการที่หลากหลาย ทำให้สุมิพลตัดสินใจขยายการจัดจำหน่ายสินค้าขึ้นอีก 1 กลุ่ม คือ เครื่องจักรกล (Machineand Equipment) เป็น “Triple M Product Groups +1” คู่ขนานไปกับชื่อองค์กรใหม่ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีผลตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป สำหรับบริษัทสุมิพล จำกัด (เดิม) ก็จะดำรงฐานะเป็นบริษัทแม่ หรือ Holding Company ต่อไป”   เติมเต็มความต้องการของการผลิต การที่บริษัท Mazak ผู้ผลิตเครื่องจักรกล CNCชั้นนำของโลกได้ให้โอกาสสุมิพลเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลประเภท Compact CNC Turning Machine และให้การสนับสนุนฝึกอบรมทีมงานขายและบริการของสุมิพลอย่างเต็มที่ประจวบเหมาะกับช่วงเวลาที่บริษัท Mitutoyo มอบหมายให้สุมิพลขยายการจัดจำหน่ายเครื่องมือวัดละเอียดให้ครอบคลุมไปถึงเครื่องจักรกล การวัดระบบ 3 แกน (Coordinate MeasuringMachine: CMM) ทำให้สุมิพลสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้องานจัดซื้อจัดหาในภาคอุตสาหกรรมที่มีเรื่องเทคนิค ความเที่ยงตรงแม่นยำ การนำไปใช้งานอย่างถูกต้องตามลักษณะงาน มีข้อพิจารณาต่างกับการจัดซื้อจัดหาสิ่งของทั่วไปเป็นอย่างมากท่ามกลางข้อจำกัดด้านเวลาและภาระหน้าที่การจัดซื้ออย่างชาญฉลาด (Smart Purchasing) จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง คุณจิระพันธ์ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “นักจัดซื้อมืออาชีพ ไม่สามารถดูเฉพาะราคาเพียงอย่างเดียว แต่ควรพิจารณาถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมที่จะได้สินค้ามา และผลกระทบต่อธุรกิจภายใต้นิยาม “Total Cost of Ownership: TCO” การเลือกซัพพลายเออร์ให้มีจำนวนน้อยลงและคัดสรรผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานและความพร้อมสูงนำมาสู่ความคุ้มค่าที่แท้จริง ทั้งนี้อาจดู ‘QCDS’ เป็นข้อพิจารณา”   Q-Quality และ C-Cost (คุณภาพและต้นทุนสินค้า): เพราะคุณภาพของปัจจัยการผลิตมีผลต่อคุณภาพสินค้า ราคาถูกกว่าไม่ได้แปลว่าดีกว่า แต่ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า คุณภาพตรงตามความต้องการ ประสิทธิผลเมื่อแปลเป็นต้นทุนต่อชิ้น   D-Delivery (ระยะเวลาการส่งมอบ): ความสามารถส่งของได้ทันทีเพราะจัดเก็บ Stock ไว้พร้อมเสมอ ช่วยลดภาระของลูกค้า ที่สำคัญ การส่งมอบไม่ทันต่อความต้องการ อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง เช่น เครื่องจักรต้องหยุดเดิน เป็นต้น   S-Service (การบริการ): บริการที่มีคุณภาพสูงและครบวงจรย่อมให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า และแน่นอนว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นความหวังของทุกองค์กรสุมิพลยึดถือหลักการทำงานดังกล่าวมาโดยตลอด และเชื่อมั่นว่าจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ลูกค้า เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   เสริมสร้างความรู้ด้านเทคนิคการผลิต การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก จากประสบการณ์กว่า 28 ปี สุมิพลเล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้จึงมุ่งเน้นการให้บริการฝึกอบรมบุคลากรของลูกค้าให้มีความรู้ความสามารถในเชิงเทคนิค การนำเครื่องมือไปใช้งานอย่างถูกวิธี เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต จนเป็นที่ยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการจัดฝึกอบรมภายในสถานประกอบการ เจาะลึกถึงความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย“ถ้าบุคลากรของลูกค้าสามารถพัฒนาทักษะของตัวเองให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เราได้ร่วมมือกับผู้ผลิตสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม 2 หลักสูตร คือ กลยุทธ์ในการใช้เครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด และ การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติอย่างมีประสิทธิภาพสุมิพลมีความพร้อมที่จะดำเนินการให้แก่ลูกค้าในหลากหลายรูปแบบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ” คุณจิระพันธ์เน้นย้ำ   การคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าก่อนเสมอทำให้สุมิพลก้าวหน้าต่อไปในฐานะผู้นำของการจัดจำหน่ายเครื่องมือเพื่ออุตสาหกรรม และตอนนี้ด้วยผลิตภัณฑ์ในส่วนของเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้นมา สุมิพลจึงสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนยิ่งกว่าเดิม