คณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ สาขาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 51 คน เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ให้การต้อนรับและให้ความรู้ในส่วนต่างๆของสถาบันฯอย่างใกล้ชิด