เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ตัวแทนสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) นำโดยนายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นปวช. สาขาช่างกล และระดับชั้นปวส. สาขาเทคนิคการผลิต จำนวนทั้งสิ้น 28 คน เดินทางเข้าศึกษาดูงาน SIMTEC Learning Factory รับชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกล ระบบการผลิตด้านดิจิทัลต่าง ๆ โดยทีมวิทยากรประจำสถาบันฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียนในด้านสาขาวิชาช่างกลโรงงาน อีกทั้งได้สัมผัสเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ในยุค Industry 4.0 ต่อไป