“LEAN IOT FACTORY AUTOMATION”

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายธวัช ถ้วยทองคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิตฉะเชิงเทรา ประธานเปิดโครงการอบรมและพัฒนาครู หลักสูตร “Lean IoT Factory Automation” Level General Introduction โดยมีคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา และผู้แทนฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมในพิธีด้วย

การฝึกอบรมฯ ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยทีมวิทยากรจาก สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) และทีมวิศวกรบริการ จากบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยโครงการอบรมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและออกแบบระบบ IoT เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา