กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดฝึกอบรมพัฒนาผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ หลักสูตร “สาขาช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ ระดับ 1” ให้กับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2563 ณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี การจัดการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หลักสูตร 3 วัน โดยทีมวิทยากรจากบริษัท สุมิพลฯ ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน