เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) จัดประชุม ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) โดยเป็นประธานการประชุมครั้งนี้ หลังการประชุมเสร็จสิ้นได้นำคณะเข้าเยี่ยมชม Learning Factory  ที่แสดงการทำงานของเครื่องจักรกลและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ทันสมัย ห้องฝึกอบรมระบบมาตรวิทยาของมิตูโตโย (Mitutoyo Institute of Metrology – MIM)  ห้องเรียน Lean Automation System Integrator หรือ LASI ของ DENSO และห้องควบคุมระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ IoT ณ สถาบัน SIMTec เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในโอกาสต่อไป