DEPA นำคณะผู้บริหารระดับสูงในหลักสูตร “DIGITAL CEO” รุ่นที่ 5 เข้าเยี่ยมชมพร้อมฟังบรรยายที่สถาบันฯ SIMTEC

 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนำคณะผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)” รุ่นที่ 5 จำนวน 100 ท่าน เข้าเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) และ Learning Factory พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายพิเศษ “กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรม 4.0” (Automation, Lean และ IoT) โดยคุณทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันฯ

 

คุณทองพล อุลปาทร กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานพร้อมแนะนำประวัติความเป็นมาการจัดตั้งสถาบัน SIMTec

 

ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ มอบของที่ระลึกให้แก่คุณทองพล อุลปาทร

 

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมตลอดหลักสูตร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารระดับผู้นำองค์กร ซึ่งเป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยเน้นการส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีผลต่อการบริหารและจัดการนโยบายแผนงาน สามารถนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารองค์กรเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัล และเพื่อเสริมศักยภาพผู้บริหารภาครัฐและเอกชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างกันในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปในอนาคต