สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Factory Intelligence and Factory Automation” ให้กับครู อาจารย์อาชีวศึกษาภาคตะวันออก จำนวน 42 คน ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ลงนามร่วมกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตร “ระบบคุณภาพกับเทคโนโลยีเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ และการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม” เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการผลิตอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับรายวิชางานอุตสาหกรรมการผลิตในสถานศึกษาอาชีวศึกษาได้

บรรยากาศการฝึกอบรมทั้ง 5 วัน ได้รับการตอบรับและสนใจจากผู้ฝึกอบรมเป็นอย่างดี ซึ่งคาดหวังว่าผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์ไปถ่ายทอดในการพัฒนา ให้ผู้เรียนมีทักษะด้านปฏิบัติการระบบการผลิตอัจฉริยะในงานอุตสาหกรรม 4.0 ต่อไปได้เป็นอย่างดี