เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร นางปัทมา วีระวานิช นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 คณะ ผู้บริหารทั้ง 2 สถาบันฯ และผู้แทนสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือด้านความร่วมมือเพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษา และเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยมีนายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ นายวิรัตน์ อึ้งประเสริฐภากร ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขาย บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และนายพรเทพ ปิ่นศรีศิริรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิกส์ จำกัด พร้อมด้วย Dr. Fumio Kojima ที่ปรึกษาด้านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติสู่อุตสาหกรรม 4.0 จากมหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้นได้พาคณะเยี่ยมชม SIMTEC Learning Factory ชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกล ระบบการผลิตด้านดิจิทัลต่าง ๆ อาทิ  Learning Factory Smart Production Line, Mitutoyo Institute of Manufacturing Technology (MIM) นำชมห้องการเรียนรู้ระบบลีนออโตเมชั่น (Lean Automation System Integrator – LASI), Factory IoT Operation Room  โดยทีมวิทยากรของสถาบัน SIMTEC และผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิตรวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างกันในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อันจะเป็นประโยชน์ต่อครูอาชีวศึกษาในอนาคต