อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 และคณะฯ เข้าเยี่ยมชม LEARNING FACTORY SIMTEC

 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ท่านณรงค์ศักดิ์ อัจฉรานุวัฒน์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 พร้อมด้วยคณะฯ ให้เกียรติมาเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยมีนายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการบริษัท เครือสุมิพล จำกัด และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ

 

 

โอกาสนี้นายจิระพันธ์ อุลปาทร ได้นำคณะ ซึ่งมีผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 1 เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ  ดูการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่ Learning Factory; Smart Production Line โดยมีวิทยากรของสถาบัน SIMTEC เป็นผู้บรรยาย และเข้าชมบรรยากาศการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ และหลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานหลักสูตรซ่อมบำรุง” ที่กำลังจัดขึ้นให้กับครู-อาจารย์ผู้สอนวิชางานวัดละเอียดและมาตรวิทยามิติ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองด้านอุตสาหกรรมระหว่างสองฝ่าย เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ อันอาจนำไปประยุกต์กับกระบวนการทำงานของหน่วยงานในสังกัดศาลแรงงานภาค 1