คณะนักศึกษาแผนกเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติกับเครื่องมือจริงด้วย