รมว.ดีอีเอส และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชม LEARNING FACTORY SIMTEC

 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 นายทองพล อุลปราทร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) พร้อมคณะผู้บริหารของสถาบันฯ และผู้บริหารจากบริษัทผู้ผลิตฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมคณะฯ ที่เดินทางเข้าเยี่ยมชม ศูนย์เทคโนโลยีแห่งหารเรียนรู้ “SIMTEC Learning Factory”

 

ภาพนายทองพล อุลปาทร นำคณะ รมว.ดีอีเอส เยี่ยมชมสถาบันฯ และ ศูนย์เทคโนโลยีแห่งหารเรียนรู้ “SIMTEC Learning Factory”
ภาพนายทองพล อุลปาทร นำคณะ รมว.ดีอีเอส เยี่ยมชมสถาบันฯ และ ศูนย์เทคโนโลยีแห่งหารเรียนรู้
“SIMTEC Learning Factory”
ภาพนายทองพล อุลปาทร นำคณะ รมว.ดีอีเอส เยี่ยมชมสถาบันฯ และ ศูนย์เทคโนโลยีแห่งหารเรียนรู้ “SIMTEC Learning Factory”

 

ในโอกาสนี้ นายทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้นำคณะรมว.ดีอีเอส เข้าเยี่ยมชม   SIMTEC Learning Factory มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 นำเสนอหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตที่จัดอบรมภายในสถาบันฯ นำโดยคุณเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร แนะนำ Learning Factory Smart Production Line และสาธิตกระบวนการทำงานจากผู้ผลิตชั้นนำ อาทิ Lean IoT Plant management and Execution (LIPE concept CAPDO, Motion Analysis/ Loss Template), Mitutoyo Institute of Manufacturing Technology (MIM) นำชมห้องการเรียนรู้ระบบลีนออโตเมชั่น (Lean Automation System Integrator – LASI), Factory IoT Operation Room โดยมีทีมวิทยากรของสถาบันฯ และผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิต ร่วมนำเสนอข้อมูลระหว่างเยี่ยมชม และเข้าชมบรรยากาศการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ และหลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานหลักสูตรซ่อมบำรุง” ที่กำลังจัดขึ้นให้กับครู-อาจารย์ผู้สอนวิชางานวัดละเอียดและมาตรวิทยามิติ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างกันในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปในอนาคต