มิตูโตโย และ สุมิพล ร่วมสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับจัดการแข่งขัน 2 สาขา ได้แก่ สาขาทักษะมาตรวิทยามิติ ในระดับ ปวส. และสาขาทักษะงานวัดละเอียด ในระดับ ปวช. ซึ่งจัดในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

โดยการแข่งขันทั้ง 2 สาขา มี 15 สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภาค 5 ภาคจากทั่วประเทศ  เข้าร่วมการทดสอบทักษะทั้งภาคฤษฎีและปฏิบัติ ดำเนินการจัดทำข้อสอบโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสถาบันไทย-เยอรมัน โดยได้รับการสนับสนุนรางวัล เครื่องมือ อุปกรณ์ และการจัดบูธแสดงเทคโนโลยีเครื่องมือวัดระบบดิจิทัลและการเชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลให้กับสถานศึกษาที่สนใจจากบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สำหรับในพิธีปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัท สุมิพลฯ และบริษัท มิตูโตโยฯ ร่วมมอบรางวัลเป็นการเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ รวมมูลค่า 175,000 บาท ให้กับทีมจากวิทยาลัยเทคนิคตระกาลพืชผล ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันในสาขามาตรวิทยามิติด้วย

นอกจากนี้ สุมิพล และ มิตูโตโย ยังคงมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับครูผู้สอนและนักเรียนนักศึกษา รวมถึงการจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท่านสามารถเข้าร่วมโดยผ่านการติดตามการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ sumipol.com และ simtec.or.th

สรุปผลการแข่งขันทั้ง 2 สาขา มีดังนี้

สาขาทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส.
รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล   

ได้รับรางวัลศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ มูลค่า 175,000 บาท และโล่ห์รางวัลชนะเลิศ                            

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ได้รับโล่ห์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์                 

ได้รับโล่ห์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2          

รางวัลชมเชยอันดับ 1 วิทยาลัยการอาชีพลอง                    
รางวัลชมเชยอันดับ 2 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี    
รางวัลชมเชยอันดับ 3 วิทยาลัยเทคนิคเลย
สาขาทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช.
รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ได้รับโล่ห์รางวัลชนะเลิศและเครื่องมือวัด Digimatic Caliper จำนวน 2 ตัว                          

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู    

ได้รับโล่ห์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเครื่องมือวัด Dial Caliper จำนวน 2 ตัว          

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยเทคนิคตระกาลพืชผล  

ได้รับโล่ห์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และเครื่องมือวัด Vernier Caliper จำนวน 2 ตัว                        

รางวัลชมเชยอันดับ 1 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์             
รางวัลชมเชยอันดับ 2 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก        
รางวัลชมเชยอันดับ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี