ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ร่วมสนับสนุนงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ปี 2564

บริษัท เครือสุมิพล จำกัด โดยสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ร่วมให้การ สนับสนุน “งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทคประจำปี 2564” หรือ NECTEC Annual Conference and Exhibitions 2021 (NECTEC–ACE 2021) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการ สวทช. ผู้อำนวยการ NECTEC อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 

ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ร่วมสนับสนุนงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ปี 2564

การจัดงานมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนภารกิจสำคัญของประเทศและเครือข่ายพันธมิตร ที่ต้องการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคุ้มค่าในการลงทุน ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ร่วมสนับสนุนงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ปี 2564

ภายในงานมีการนำเสนอองค์ความรู้จากผลงานวิจัยของเนคเทค และผลงานที่ร่วมกับพันธมิตร มานำเสนอในรูปแบบการสัมมนาวิชาการ และการจัดนิทรรศการแบบ Online สำหรับสถาบัน SIMTec ได้เข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ด้าน Learning factory: The pathway and alliance to industry 4.0 โดย ผศ.ดร. มรกต รวีวรรณ ที่ปรึกษา สถาบัน SIMTec และการจัดบูธนิทรรศการ “Virtual Exhibition” ในโซน “เทคโนโลยีและโซลูชันส์จากพันธมิตร Technology Providers ร่วมจัดงาน”  ตั้งแต่วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2564  ในรูปแบบออนไลน์

 

ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ร่วมสนับสนุนงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ปี 2564