เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) จัดประชุมความร่วมมือ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาเข้าสู่ “ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC)” ภายใต้เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ ระบบอัจฉริยะ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (EECi ARIPOLIS)  จากนั้นทางคณะผู้บริหาร สวทช.ได้เข้าเยี่ยมชม Learning Factory  พร้อมรับฟังการบรรยายจากนายทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันฯ ถึงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากร รองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยที่เข้าสู่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และนำไปสู่ความร่วมมือในอนาคต