ฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร  “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ”

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ร่วมกับ สถาบันภาครัฐและเอกชน จัดฝึกอบรมออนไลน์ครั้งสำคัญในหลักสูตร  “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ” ให้กับนักเรียนอาชีวะในระดับ ปวส. พร้อมกันทั่วประเทศ  ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์อนุสรณ์ ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยตัวแทนจาก 5 สถาบันความร่วมมือ  อาจารย์บรรลือ จันทร์ศิริ อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สังกัดสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดร.จริยา บัวเจริญ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)  คุณวิรัตน์ อึ้งประเสริฐภากร ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขาย บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด 

การฝึกอบรมครั้งนี้ มีบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนและนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการกว่ามากกว่า 2,100 คน จากทั้งสิ้น 50 สถานศึกษา ได้แก่  

 

1. วิทยาลัย​เทคนิคสมุทรสงคราม 26. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
2. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 27. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
3. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 28. วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
4. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 29. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
5. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 30. วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
6. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 31. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
7. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 32. วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
8. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 33. วิทยาลัยเทคนิคเลย
9. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ 34. วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
10. วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) 35. วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
11. วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 36. วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
12. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 37. วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
13. วิทยาลัยเทคนิคตราด 38. วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
14. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 39. วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
15. วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 40. วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
16. วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม 41. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
17. วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 42. วิทยาลัยเทคนิคนครศรีรรมราช
18. วิทยาลัยเทคนิคระยอง 43. วิทยาลัยเทคนิคพังงา
19. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 44. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
20. วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 45. วิทยาลัยเทคนิคระนอง
21. วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 46. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
22. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 47. วิทยาลัยเทคนิคตาก
23. วิทยาลัยการอาชีพพล 48. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
24. วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 49. วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
25. วิทยาลัยการอาชีพสตึก 50. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

 

โดยมีคณะวิทยากรจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบัน SIMTec บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมจัดทำเนื้อหาการฝึกอบรมแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎีและสาธิตวิธีการปฏิบัติ ประกอบไปด้วย การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัด เวอร์เนียคาลิปเปอร์, ไมโครมิเตอร์, ไฮเกจและโต๊ะระดับ, ไดอัลอินดิเคเตอร์ และไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ การทวนสอบเครื่องมือวัดในระบบคุณภาพ การแปลความใบรายงานผลการสอบเทียบและการประยุกต์ใช้งาน

ฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร  “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ”

และยังได้จัดทำสื่อการสอนเพื่อรองรับการเรียนการสอน ทั้งรูปแบบวิดิทัศน์ และสไลด์สื่อการสอน PowerPoint ส่งมอบให้กับครูผู้สอนในสาขาวิชามาตรวิทยาของแต่ละสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการพัฒนานักเรียนในระดับชั้น ปวส. ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญ และเตรียมความพร้อมที่จะนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต

การฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น.  รวมเวลาในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 9 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรและผ่านการทดสอบประเมินผลจากครูผู้ควบคุมการฝึกอบรมของแต่ละสถานศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรของ 5 สถาบันความร่วมมือด้วย 

 

สามารถคลิก Link เพื่อเข้าชม การอบรมออนไลน์ย้อนหลังได้ที่นี่

วันที่ 1  : การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือเวอร์เนียคาลิปเปอร์และการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไมโครมิเตอร์

วันที่ 2 : การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไฮเกจและโต๊ะระดับ, ไดอัลอินดิเคเตอร์ และไดอัลเทสอินดิเคเตอร์  

วันที่ 3 : การทวนสอบเครื่องมือวัดในระบบคุณภาพ การแปลความใบรายงานผลการสอบเทียบและการประยุกต์ใช้งาน