เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมการฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติหลักสูตร “ควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ” ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะเครื่องมือวัด โดยมี นายสมชาย เปิ้นวงษ์ ผู้จัดการแผนกบริการเทคนิคการวัด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และทีมวิทยากรจากสถาบัน SIMTEC ดำเนินการฝึกอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พ.ค. 2566 ณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่