เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของพันธมิตรทั้ง 5 ฝ่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา บริษัท ซีร่า ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) และสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) เพื่อเดินหน้าใช้แพลตฟอร์มอัจฉริยะ CiRA Core ในการพัฒนากำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 4.0 และภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย

โดยมี นางสาวกัลยาณี คงสมจิตร ประธานกรรมการ บริษัท ซีร่า ออโตเมชั่นฯ นายสมเกียรติ อู่เงิน ผู้อำนวยการ สถาบัน MARA ดร.สมชาย จักร์กรีนทร์ ผู้อำนวยการสถาบัน TGI ดร. ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ ผู้อำนวยการ อีอีซี ออโตเมชั่นฯ และ นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบัน SIMTEC เป็นผู้แทนลงนาม MOU ในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา