เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การประเมิณค่าความไม่เท่ากันแน่นอนของการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียด” เพื่อให้ทราบถึงการประเมิณค่าความไม่แน่นอน และนำไปประยุกต์กับงานวัดด้วยเครื่องมือวัดละเอียดได้ โดยมี ดร.จริยา บัวเจริญ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นวิทยากร

ซึ่งมีหัวข้อการอบรม 6 หัวข้อสำคัญ ได้แก่ หลักพื้นฐานการประเมิณความไม่แน่นอนของการวัด, สถิติที่เกี่ยวข้องในการประเมิณความไม่แน่นอนของการวัด, แหล่งที่มาความไม่แน่นแนของการวัด, ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสอบเทียบงานด้านมิติ, การคำนวนการประเมิณค่าความไม่แน่นอนของการวัด และกรณีตัวอย่างการประเมิณค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียด (ไมโครมิเตอร์, คาลิปเปอร์, ไดอัลเกจ, ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ และไฮเกจ)

หลังจบกิจกรรมอบรม ดร.จริยา บัวเจริญ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ และ นายสามารถ แช่มชื้น ที่ปรึกษาฝ่ายอำนวยการ สถาบัน SIMTEC เป็นผู้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)