เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “วัสดุศาสตร์เพื่อการผลิตสมัยใหม่” ภายใต้โครงการความร่วมมือ การฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2566  โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล รองผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

 

การฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกร่วมกับคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) สมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมชุบโลหะไทย (TEPNET) บริษัท เฮลมุท ฟิสเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะผู้แทนความร่วมมือ และ นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบัน SIMTEC ร่วมงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)