SIMTEC ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

 

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ และหลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานหลักสูตรซ่อมบำรุง” ให้กับครู อาจารย์ ผู้สอนวิชางานวัดละเอียดและมาตรวิทยามิติ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 60 คน จากทั่วประเทศ

โดยวันที่ 6 กันยายน 2565 ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วยนายพงศ์พันธ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) กรรมการสภาสภาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  ตัวแทนสถาบันฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะครู อาจารย์ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

 

 

กิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ ทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ การซ่อมแซมและการควบคุมคุณภาพการวัดด้านมิติ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งได้จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2565 ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี