เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย และ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมกันจัดการฝึกอบรมภาคทฤษฎี หลักสูตร “เทคโนโลยีการวัดมาตรวิทยามิติด้วยระบบดิจิตอล” ให้แก่นักศึกษาระบบทวิภาคี แผนกวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จำนวน 37 คน ตามโครงการ “การพัฒนาทักษะบุคลากร EEC MODEL TYPE A” เพื่อพัฒนาศักยภาพก่อนไปฝึกงานกับสถานประกอบการ โดยมี นายกิตติกรณ์ ศรีประพันธ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายความร่วมมือ สถาบัน SIMTEC ทำหน้าที่เป็นวิทยากร ในระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2566 ณ อาคาร EEC วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง