เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย และ นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้แทนครูและนักเรียนจากแผนกเทคนิคการผลิต สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผ่านการฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติหลักสูตร “เทคโนโลยีการวัดมาตรวิทยามิติด้วยระบบดิจิทัล” รวมทั้งสิ้น 37 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง