เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารจัดการเวลาและเพิ่มศักยภาพการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่” โดยจัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นี้  หลักสูตร “การใช้เครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะและการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของกระบวนการกลึง” และ หลักสูตร “ระบบควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2566   

การฝึกอบรมทั้ง 3 หลักสูตรนี้ จัดขึ้นตามโครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (SHT) และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนจากทั้ง 7 องค์กร ร่วมเปิดการฝึกอบรม ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)