เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  ห้องปฏิบัติการฯนี้ก่อตั้งตามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) และ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบสมรรถนะของเครื่องมือวัดนั้นๆ ว่ายังเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยห้องปฏิบัติการฯแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์จาก บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) และห้องปฏิบิตการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจาก สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

ในพิธีมี ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารจากบริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบัน SIMTEC และ นายสมชาย เปิ้นวงษ์ ผู้จัดการแผนกบริการด้านเทคนิคการวัด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมพิธี