เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับภาคีภาคเอกชน 23 หน่วยงาน  รวมถึงสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Sumipol Institute of Manufacturing Technology – SIMTEC) ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยนายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพลเป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อมผู้แทนจากภาคีภาคเอกชนอื่น

 

 

 

ในทีนี้ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาโดยมีใจความสำคัญกล่าวถึง ความร่วมมืออันดีทางด้านวิชาการ ระหว่าง “สถานประกอบการ” และ “สถาบัน”  โดยให้ความร่วมมือในการหารือแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านวิชาการต่างๆ แก่นักเรียน นักศึกษา เช่น ให้ความอนุเคราะห์รับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการตามหลักสูตร ร่วมจัดแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ กับสถานประกอบการ รวมถึงการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องตามแผนการฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยสถานประกอบการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานทักษะวิชาชีพ ให้ผู้เรียนเติบโตในสายอาชีพของตนเอง

ที่ผ่านมาสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ได้มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการวางแผนฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ และได้ร่วมสนับสนุนจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรนวัตร ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เป็นต้น