ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือ การผลิตและพัฒนากำลังคอาชีวศึกษา ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G ตอบสนองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่าง ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (CTC IAI Center) กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา