คณะวิศวกรรมศาสตร์ รามคำแหง และ สถาบัน SIMTEC ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กับ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Sumipol Institute of Manufacturing Technology – SIMTEC) ซึ่งเป็นสถาบันภายใต้การกำกับของบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ ห้องประชุม 1 อาคารลายสือไท คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งนี้ก่อนพิธีลงนามได้มีการกล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดทำบันทึกข้อตกลงโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และประธานกรรมการบริษัท สุมิพลฯ โดยท่านอธิการบดีได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีลงนามฯ ในการลงนามครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช ทวีสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้แทนลงนามและพยานฝ่ายมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ นายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ เป็นผู้แทนลงนามและพยานฝ่ายบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองสถาบันฯร่วมเป็นสักขีพยาน

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รามคำแหง และ สถาบัน SIMTEC ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัย มุ่งเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านทักษะและความรู้ ตลอดจนร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการยกระดับให้มีมาตรฐานสากลโดยขยายให้ครอบคลุมถึงภาคอุตสาหกรรมทั่วไปด้วย