เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “ผู้จัดการโรงงาน รุ่นที่ 19-20” (The Factory management) ซึ่งจัดโดยสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และพาเยี่ยมชม Learning Factory รวมถึงสถานที่ต่างๆภายในสถาบันฯ