“การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 หลวงพ่อปริยัติสารสุธี (เอนก มนุญฺโญ) เจ้าอาวาส วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ประธานเปิดการฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติ “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้กับสามเณรนักเรียนของ วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ในระดับชั้น ปวส. จำนวน 40 รูป

โดยมีนางนวลพิศ ลิ้นกนกรัตน์ ผู้อำนวยการ และคณะครู วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร นายพงศ์พันธ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล นายสมชาย เปิ้นวงษ์ ผู้จัดการแผนกบริการเทคนิคการวัด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายวิรัตน์ อึ้งประเสริฐภากร ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขาย บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และทีมวิทยากรฯ ร่วมในพิธี

การฝึกอบรมนี้จัดขึ้นตามโครงการความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยการสนับสนุนของบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด