เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566  นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเทคนิคการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line รับชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่าง ๆ และเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในหัวข้อ “การวัดมิติโรงงานฉลาด” เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านการวัดมิติสมัยใหม่ให้กับนักศึกษา โดยมี นายกิตติกรณ์ ศรีประพันธ์ และ นายภาคภูมิ บุญศักดิ์นิมิต จากสถาบัน SIMTEC เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)