เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line รับชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ และเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในหัวข้อ “ก้าวแรกสู่การเป็นผู้บูรณาการระบบ” เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ให้กับนักศึกษา โดยทีมวิทยากรจากสถาบัน SIMTEC ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)