เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน สาขาวิชาช่างกลโรงงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line โดยมีผู้แทนสถาบัน SIMTEC นำชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของคณะครูและนักเรียนให้มีความรู้และความเข้าใจในด้านอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้น ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)