เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน แผนกเทคนิคการผลิต สาขาชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา รวม 30 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory ; Smart Production Line กิจกรรมนี้สนับสนุนโดย คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนา กำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบัน SIMTEC ให้การต้อนรับ พร้อมพาชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่คณะครูและนักเรียนในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าอุตสาหกรรมการผลิตยุค Industry 4.0 และในช่วงบ่ายได้จัดให้มีการบรรยายประกอบการสาธิตพิเศษ หัวข้อ “เทคโนโลยีการวัดจากอดีตสู่อนาคต” โดย นายกิตติกรณ์ ศรีประพันธ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายความร่วมมือ เป็นวิทยากร ณ สถาบัน SIMTEC