เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Sumipol Institute of Manufacturing Technology – SIMTEC) ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ประจำปี 2566 โดยมีนายทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบัน SIMTEC ได้รับมอบหมายจากนายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานคณะกรรมการสถาบัน SIMTEC ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานการประชุม พร้อมผู้บริหารและผู้แทน จาก 14 หน่วยงานความร่วมมือเข้าร่วมประชุมจำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่และศูนย์โลจิสติกส์ กรุงเทพฯ

       โดยมีรายชื่อคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

 1.   นายยงยุทธ ใจซื่อดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 2.   นางสาวพนาวรรณ กล้าแข็ง ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือภาคเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 3.   นายวิศรุต กองลี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 4.   นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 5.   นายไพโรจน์ พาสพิษณุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาวิทยากรต้นแบบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 6.   นางสาวพิมพ์ฤทัย กัลป์ยาณวัจน์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 7.   นายจุลนภ ศานติพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 8.   นายเอกรินทร์ ไชยยะ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 9. นายธีรชัย  ศรีสุวงศ์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 10. นางสาววิชชุดา สีมาขจร ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 11. นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 12. ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน ผู้อำนวยการสายงานบริการ 2 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 13. คุณไพทิพย์ แท้เที่ยงธรรม ผู้จัดการฝ่ายบริหารหลักสูตรและพัฒนาวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 14. นายวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
 15. นายสุพจน์ สุขพิศาล รองเลขาธิการสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
 16. นายสมชาย จักร์กรีนทร์ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันไทย-เยอรมัน
 17. นายพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 18. นายตรีพล บุณยะมาน รองผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์
 19. นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 20. นายทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)
 21. นางสาวปองนัดดา อุลปาทร รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)
 22. นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)
 23. นายชัยรัตน์ บรรเทาทุกข์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)
 24. นายธีระพล เปี่ยมสัมฤทธิ์ ผู้จัดการแผนกบริหารระบบคุณภาพ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 25. นายเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

หลังจากที่ประธานคณะกรรมการฯได้กล่าวเปิดการประชุมและผู้แทนหน่วยงานความร่วมมือแนะนำตัวแล้ว จึงเริ่มการประชุมตามวาระ เริ่มจากนายธีระพล เปี่ยมสัมฤทธิ์ อ่านรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงาน หลังจากนั้นนายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบัน SIMTEC เป็นผู้นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ประจำปี 2565 – 2566 การดำเนินการด้านการจัดกิจกรรมฝึกอบรม โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นมีผู้เข้าอบรมประมาณ 10,519 คน  และการเยี่ยมชมสถาบันฯประมาณ 2,494 คน การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพิ่มกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัย จำนวน xx หน่วยงาน (รอตรวจเช็คจำนวน)

ต่อจากนั้นนายเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้สรุปการดำเนินการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติสู่อุตสาหกรรม 4.0 อันได้แก่หลักสูตร Lean IoT Plant Management and Execution (LIPE) จำนวน 6 หลักสูตร ระดับ Beginner, Expert, Evaluation, Energy, Quality และ Processing ซึ่งได้การสนับสนุนจาก AOTS หน่วยงานในสังกัด METI, รัฐบาลญี่ปุ่น, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแลสังคม (DEPA) แล้วเปิดโอกาสให้ผู้แทนหน่วยงานความร่วมมือได้เสนอแนะข้อคิดเห็น

สุดท้ายเป็นวาระการสอบถามและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งที่ประชุมได้ตกลงที่จะให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางด้านการพัฒนาบุคลากรให้มากขึ้น สอดคล้องกับเทรนด์ด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศ ให้กระจายและครอบคลุมหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัย โดยเน้นผู้เข้ารับการอบรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมากขึ้น เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจใน EEC ที่กำลังเดินหน้าอย่างเต็มที ณ ขณะนี้