สุมิพลฯ - มอบสื่อการสอน “แผนภูมิแสดงรายละเอียดทางเทคโนโลยีการวัดของมิตูโตโย”

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ ได้มอบสื่อการสอนแผนภูมิแสดงรายละเอียดทางเทคโนโลยีการวัดของมิตูโตโย ให้แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตามโครงการพัฒนาควบคุมมือกลแมคคาทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ สาขาแมคคาทรอนิกส์ในระดับอาชีวศึกษา โดยมีนายสมชาย อินทร์ปรางค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ นายอนันต์ สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นายวิโรจณ์ ทองเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก และนายชาญชัย  พยัคฆกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เป็นผู้รับมอบ ในโอกาสนำคณะฯ เยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล