ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้กำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างควบคุมคุณภาพการผลิต โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างควบคุมคุณภาพการผลิต ซึ่งหนึ่งในคณะอนุกรรมการมาจากผู้แทนบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นคณะผู้จัดทำและกำหนดวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนั้น

 

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ยื่นคำขออนุญาติเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่นฯ ได้ยื่นคำขออนุญาติเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในกลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างควบคุมคุณภาพการผลิต ระดับ 1 ผ่านทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

 

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับใบอนุญาติเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

โดยในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา นางนฤมล พนาสนธิ์ ผู้อำนวยการถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร และคณะทำงานพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าตรวจสอบความความพร้อมตามข้อกำหนดเพื่อพิจารณาอนุญาติเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร

 

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับใบอนุญาติเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

และภายหลังจากการพิจารณาโดยคณะกรรมการประเมินผลแล้ว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มีประกาศเป็นเอกสารอนุมัติให้ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับใบอนุญาติเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างควบคุมคุณภาพการผลิต ระดับ 1 ภายใต้ชื่อ “ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด” (Sumipol Corporation Limited Standard Testing Center) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

 

ใบอนุญาต เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ