บริษัท เรวีม่า เอเชีย แปซิฟิก จำกัด

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เดินทางเข้าจัดฝึกอบรม หลักสูตร การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดพื้นฐาน ให้แก่ ผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด บริษัท เรวีม่า เอเชีย แปซิฟิก จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 12 คน

โดยการจัดฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำทักษะตั้งแต่การเลือกเครื่องมือวัด คุณสมบัติของเครื่องมือ การใช้งานและการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง  ไปประยุกตืใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานจริง